Day: August 26, 2021

ຮອດປີ 2030 ຄາດວ່າ ສປປ ລາວ ຈະມີແຫຼງຜະລິດໄຟຟ້າປະມານ 108 ແຫ່ງ

 ເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ມີແມ່ນໍ້ານ້ອຍໃຫຍ່ຫຼາຍສາຍຊຶ່ງເໝາະສົມແກ່ການສ້າງແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າໄວ້ຊົມໃຊ້ພາຍໃນ ແລະສົ່ງອອກໄປຂາຍຕ່າງປະເທດໂດຍເວລານີ້ມີແລ້ວ

ສະຫວັນນອາດບໍ່ສາມາດເປີດສົກຮຽນໃໝ່ຕາມກຳນົດ ເນື່ອງຈາກໂຮງຮຽນຍັງເປັນສູນກັກກັນເກືອບ 100 ແຫ່ງ

ການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ແມ່ນສົ່ງຜົນໃຫ້ຫຼາຍວຽກງານຕ້ອງໄດ້ປັບປ່ຽນ ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດການສຶກສາ ຕາມທີ່ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ກຳນົດວັນເວລາຂອງການເປີດສົກຮຽນໃໝ່