Day: September 8, 2021

8 ກັນຍາ ພົບຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ 211 ຄົນ, ຊຸມຊົນ 77 ຄົນ, ຄໍາມ່ວນໜ້າຫ່ວງ ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 30 ຄົນ

ສປປລາວ ພົບກໍລະນີຕິດເຊື້ອໃຫມ່່ 211 ຄົນ; ໃນນິີ້ເປັນກໍລະນີໃນຊຸມຊົນພາຍໃນ 77 ຄົນ

ຮອດປັດຈຸບັນທົ່ວປະເທດມີລົດຫຼາຍກວ່າ2,3ລ້ານຄັນ ໃນນີ້ລົດກະບະ ຫຼາຍເຖິງ306.956 ຄັນ

ມາຮອດເດືອນພຶດສະພາ 2021 ທົ່ວປະເທດ ມີລົດທີ່ຂຶ້ນທະບຽນທັງໝົດ 2,3ລ້ານກວ່າຄັນ ໃນນີ້ຫຼາຍກວ່າໝຸ່ແມ່ນນະຄອຫຼວງວຽງຈັນ ຮອງມາແມ່ນສະຫວນນັະເຂດ

ທຄຕລ ອອກມາດຕະການດ່ວນ

ທຄຕລ ອອກມາດຕະການ ຕ້ອງສະແດງບັດຢັ້ງຢືນການຮັບວັກຊີນທຸກຄັ້ງກ່ອນ ໃຊ້ບໍລິການທະນາຄານ ໂຕະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (ທຄຕລ)