Day: September 29, 2021

ແຮງງານຊາວມຽນມາ ທີ່ກັກຕົວລໍຖ້າກັບຄືນປະເທດໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກບໍລິສັດທີ່ປຶກສາກົດໜາຍ

ປັດຈຸບັນນີ້ ຈະເຫັນໄດ້ວ່າແຮງງານແຕ່ລະປະເທດກໍ່ໄດ້ທະຢອຍກັບຄືນສູ່ປະເທດຕົນເອງ ເນື່ອງຈາກການລະບາດໂຄວິດ19 ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາບໍ່ມີວຽກເຮັດງານທຳ, ຫຼາຍບໍລິສັດ, ຫຼາຍໂຮງງານແມ່ນໄດ້ຖືກປິດ ເຊັ່ນດຽວກັບແຮງງານມຽນມາ