Day: October 22, 2021

ແມ່ຕິດເຊື້ອ covid 19 ແຕ່ກໍໃຫ້ກໍາເນີດລູກນ້ອຍໄດ້ ຊົມເຊີຍແພດໝໍ

ເຖີງວ່າແມ່ຈະຕິດເຊື້ອ covid 19 ແພດປະສູດພະຍາດຍີງໂຮງຫມໍແຂວງຫຼວງພະບາງ. ກໍ່ໄດ້ເຮັດຫນ້າທີ່ຂອງຕົນດ້ວຍຄວາມຮັບພິດຊອບສູງຊ່ວຍເກີດປອດໄພທັງແມ່ທັງລູກ ຕອນແລງຂອງ ວັນທີ