Day: April 26, 2022

ເງິນກີບຍັງສືບຕໍ່ອ່ອນຄ່າຕໍ່ເນື່ອງ

(ຫຼ້າສຸດ) ໃນຕະຫຼາດຊື້-ຂາຍສາກົນເງິນກີບອ່ອນຄ່າແຕະລະດັບ 12,039 ກີບ/ໂດລາ ເປັນສະຖິຕິອ່ອນຄ່າຮອບໃຫມ່ສູງສຸດໃນປະຫວັດສາດ (New high