Day: May 16, 2022

ສະໃຈ! ປະທ່ານຊ່ອງ ໄດ້ລົງໂທດ ພະນັກງານຂ່າວ ທີ່ຂາດຈັນຍາບັນ

ລ່າສຸດ: ປະທານຊ່ອງຂ່າວໄດ້ ລົງໂທດ ນັກຂ່າວທີ່ ເວົ້າດູຖູກ ຄົນອື່ນ ເຊັ່ນເວົ້າບໍ່ມ່ວນຕໍ່ການນຳ