Day: September 22, 2022

ສະໜາມບິນສາກົນປາກເຊ ເປັນອີກສະຖານທີ່ໜຶ່ງ ທີ່ມີການເກັບຄ່າຜ່ານເຂົ້າປະຕູສະໜາມບິນ ຕ້ອງໄດ້ເສຍ 5.000 ກີບ

ການເກັບຄ່າຜ່ານປະຕູເຂົ້າສະຖານທີ່ບໍລິການຜູ້ໂດຍສານ ເປັນສິ່ງທີ່ສັງຄົມຕັ້ງໂຈດກັນວ່າ ມີຄວາມເໝາະສົມບໍ່, ສົມຄວນແລ້ວບໍ່ ແລະ ຄວນມີການແກ້ໄຂ ຫລື

ການຟື້ນໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຊັກຊ້າກວ່າທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້.

ການຟື້ນໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ ຊັກຊ້າກວ່າທີ່ໄດ້ຄາດຄະເນໄວ້. ວັນທີ 21 ກັນຍາ