Day: September 19, 2023

ແລກປ່ຽນນອກລະບົບ ຕວົະກັນຕໍ່ໜ້າຕໍ່ຕາ ໂອນເງິນໃຫ້ເສຍຫາຍ 700 ກວ່າລ້ານກີບ

ຜູ້ເຄາະຮ້າຍໂພສເຕືອນໄພ ບອກວ່າ ໃນມຶ້ວັນທີ 11/09/2023 ທາງຂ້ອຍແລະນ້ອງສາວຂອງຂ້ອຍໄດ້ ໄປແລກປ່ຽນເງິນໂດລາ ກັບຍິງສາວຜູ້ນີ້