ກຽມຈຳໜ່າຍນຳ້ມັນ ເຊື້ອໄຟ ທີ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງແລ້ວ

ໂຮງງານ ປຸງແຕ່ງ ນຳ້ມັນເຊື້ອໄຟ ຍອດງື່ມ ພາວເວີ ຈຳກັດ ກຽມຈຳໜ່າຍນຳ້ມັນ ເຊື້ອໄຟ ທີ່ຜ່ານການປຸງແຕ່ງແລ້ວ ແມ່ນຈະຂາຍອອກໃຫ້ ແກ່ ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດເຊື້ອໄຟລາວ ຈຳນວນປະມານ308.000ລິດ ເພື່ອຈຳໜ່າຍ ລົງປຳ້ແຕ່ລະປຳ້ ໃນທົ່ວແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງທີ່ໃກ້ຄຽງ ເພື່ອໃຫ້ທັນກັບການຜະລິດຂອງປະຊາຊົນ