ຊ່ວຍແຊເອົາບຸນນຳກັນ! ວອນທ່ານຜູ້ໃຈຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ນ ພິການຂາເບື້ອງ 1 ຕ້ອງໄສເຫລັກຄ້ຳເອົາ ເພື່ອອອກໄປເຮັດວຽກຫາເງິນ ອາຊີບ

ຊ່ວຍແຊເອົາບຸນນຳກັນ! ວອນທ່ານຜູ້ໃຈຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ນ ພິການຂາເບື້ອງ 1 ຕ້ອງໄສເຫລັກຄ້ຳເອົາ ເພື່ອອອກໄປເຮັດວຽກຫາເງິນ ອາຊີບ. ວອນຜູ້ໃຈບຸນຫຼືມີອົງການໃດຊ່ວຍເຫຼືອເລົາແດ່ ຂາເລົາຂາດກໍ້າຫນຶ່ງອາໃສເອົາເລັກກັບໄມ້ດາມໃສ່ເອົາ ເພື່ອອອກໄປເຮັດວຽກຫາເງິນ ອາຊີບຂອງເລົາທຸກມື້ນີ້ຂຸດດິນ ຂຸດຮາກໄມ້ ຮັບຈ້າງທົ່ວໄປ້ເພືອລ້ຽງຊີບ. ຖ້າເລົາມີຂາທຽມຄົງຈະດີກົ່ວນີ້ ເຮັດບຸນຢູ່ວັດຍັງບໍທໍຊ່ວຍຄົນທຸກຍາກ ພິການເດີພີນ້ອງບ້ານລິ່ງຊັນ ເມື່ອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ. .. ແຫລ່ງທີ່ມາ: