ແຈ້ງການດ່ວນ!..ຮີບໄປປ່ຽນລະຫັດເດີ້ ສຳລັບໃຜທີ່ນໍາໃຊ້ບັດ ATM UnionPay ແລ້ວ ເງີນຖືກດູດອອກ

ຮຽນ: ບັນດາທ່ານລຸກຄ້າ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ທີ່ເຄົາລົບ ແລະ ທີ່ນັບຖື, ເລື່ອງ: ການປ່ຽນລະຫັດບັດເອເອັມບູນຽນເພ ສໍາລັບບັດທີ່ເປັນບັດແກ່ນແມ່ເຫຼັກ. ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຮັບຊາບວ່າ: ເພື່ອເພີ່ມ ຄວາມປອດໄພໃນການນໍາໃຊ້ບັດເອທີເອັມຢູນຽນເພທີ່ເປັນບັດເຊຍແມ່ເຫຼັກ, ທຄຕລ ຈຶ່ງໄດ້ດໍາເນີນການປ່ຽນລະຫັດ. ບັດເອທີເອັມຂອງບັດແຖບແມ່ເຫຼັກທັງຫມົດໃນທົ່ວລະບົບ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້: 1) ສໍາລັບລູກຄ້າທີ່ມີ ICEL Ang, ທ່ານສາມາດເບິ່ງລະຫັດບັດເອທີເອັມ 6 ຕົວເລກ ຜ່ານທາງແອັບ BCEL Une (ຕັ້ງຄູ່ມືທີ່ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້). ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ລະຫັດ ຫຼື ປ່ຽນເປັນລະຫັດຂອງຕົນເອງໃຫມ່ ໄດ້ຢູ່ ທີ່ຕູ່ NTM ຂອງ ທຄຕລ ໃນທົ່ວລະບົບ ຫຼື ໃນ ແອັບ BCEL (ແຕ່ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປ່ຽນເປັນລະຫັດເກົ່າທີ່ທ່ານເຄີຍນໍາໃຊ້ມາກອນ). 2) ສໍາລັບລູກຄ້າບໍ່ມີ BCEL One ແມ່ນສາມາດເຂົ້າມາປ່ຽນລະຫັດໃຫມ່ ຫຼື ປ່ຽນເປັນບັດເອທີເອັມຊີບ ຢູ່ທີ່ ປ່ອງບໍລິການ ຂອງ ທຄຕລ ໃນທົ່ວລະບົບ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມ ຈົນເຖິງວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2025, ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ຂໍອະໄພໃນຄວາມບໍ່ສະດວກມານະທີ່ນີ້ດ້ວຍ.