ມາຮອດມື້ນີ້ ໂຄວິດບຸກ ສປປລາວ ມີບ້ານ 296 ບ້ານແດງ ໃນ 46 ເມືອງ ຂອງ 10 ແຂວງ ລາຍລະອຍດຄື

ມາຮອມາຮອດມື້ນີ້ ໂຄວິດບຸກ ສປປລາວ ມີບ້ານ 296 ບ້ານແດງ ໃນ 46 ເມືອງ ຂອງ 10 ແຂວງ ແລ້ວ ແລະ ຕິດໂຄວິດ 24,310 ຄົນ ເຊີ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້

– ນະຄອນຫຼວງ: ມີ 120 ບ້ານ ແດງ ໃນ 7 ເມືອງ

– ຫຼວງພະບາງ: ມີ13 ບ້ານ ແດງ ໃນ 5 ເມືອງ

– ຊຽງຂວາງ: ມີ 1 ບ້ານແດງ ແດງ ໃນ 1 ເມືອງ

– ໄຊສົມບູນ: ມີ 5 ບ້ານ ແດງ ໃນ 2 ເມືອງ

– ບໍລິຄຳໄຊ: ມີ 3 ບ້ານ ແດງ ໃນ 1 ເມືອງ

– ວຽງຈັນ: ມີ 18 ບ້ານ ແດງ ໃນ 5 ເມືອງ

– ຄຳມ່ວນ: ມີ 55 ບ້ານ ແດງ ໃນ 6 ເມືອງ

– ສາລະວັນ: ມີ 6 ບ້ານ ແດງ ໃນ 2 ເມືອງ

– ສະຫວັນນະເຂດ: ມີ 29 ບ້ານ ແດງ ໃນ 6 ເມືອງ

– ຈໍາປາສັກ: ມີ 46 ບ້ານ ແດງ ໃນ 6 ເມືອງ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *