ຂໍແຈ້ງຕໍ່ທຸກທ່ານ…ລາວເຖິງຂັ້ນວິກິດແລ້ວ

ສຳລັບຄົນເຈັບ ທີ່ມີຜົນບວກ

ຂໍແຈ້ງຕໍ່ທຸກທ່ານ

ຕອນນີ້ບໍ່ມີ ສະຖານທີ່ເຂົ້າປິ່ນປົວ

ບໍ່ແມ່ນຍ້ອນລົດບໍ່ໄປຮັບ ທີມລົດແມ່ນມີຄວາມກຽມພ້ອມສະເຫມີ

ຕອນນີ້ບໍ່ມີ ສະຖານທີ່ເຂົ້າປິ່ນປົວ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *